E  Registered Doctors

Name City
  Dr. Amit Kumar Kiran Mahajan Chalisaon
  Dr. Alok Mukherjee Kolkata
  Dr. Arun Kumar Sinha Dhanbad
  Dr. Ashis Kumar Bhattacharya Kolkata
  Dr. Aparna R. Gupta Gondia
  Dr. Farzanur Rahman Dhaka
  Dr. Kalyani VKS Pune
  Dr. Lachman Karachi
  Dr. L. C. Madharia Bilaspur
  Dr. Mayur V. Parmar Surat (Gujarat)
  Dr. Mohita Sharma Noida
  Dr. Murali Mohan Gurram Karimnagar (AP)
  Dr. Muhammad Asadul Kabir Dhaka
  Dr. Nikhil Nasta Mumbai
  Dr. P. B. Sarkar Kolkata
  Dr. P. K. Saraf Kolkata
  Dr. Praveen Kumar Kerala
  Dr. Rajesh Fogla Hyderabad
  Dr. Ratnesh Kumar Sharma Delhi
  Dr. R. K. Bhoi Orissa
  Dr. Rohit Charan Jaipur
  Dr. Siddhnath Hazaribag
  Dr. Sivaji Sarkar Asansol
  Dr. Subroto Rakshit Kolkata
  Dr. Suneet K. Gupta U.S.A
  Dr. Swati Panhalkar Canada
  Dr. Tariq Reza Ali Dhaka
  Dr. Tinku Bali Lucknow
  Dr. Upsham Goel Lucknow
  Dr. V. Subbarayudu Secunderabad
  Dr. Vijay K. Ahuja Indore
  Dr. Y. H. Maniar Mumbai

Home